Nov 25 2011

TRŽAČANI SE SREČAJO


Za spodbuditi približanje med Tržaškimi državljani Svobodnega tržaškega ozemlja, Odbor Prosta Luka Trst (PLT) v sklopu niza “Tržačani se srečajo”, javijo problematike v zvezi z ekonomsko-komercialnim, pravnim, administrativim, socjokulturanim in političnim razvojem v zvezi s Svobodnim Tržaškim Ozemljem, ki ga trenutno upravljajo sosednje države Italija, Slovenija in Hrvaška.

3° Konferenca: Denarni sistem in novi denar v Trstu
V petek 2 decembra 2011 od 18:00 v ulici Sv.Frančiška, 2 (zvoniti: Centro Servizi Volontariato, drugo nadstropje).
Tema: 30’ Člen ”STALNEGA Statuta STO”, “Svobodno Ozemlje ima svoj denarni sistem”, http://www.prostalukatrst.org/?page_id=418.
Relator: Doktor Antonio MICLAVEC (z Marcom della Luna ko-avtor knjige €SCHIAVI) razlaga potenzialo denarnega sistema Svobodnega Tržaškega Ozemlja.
V Mednarodni Tržaški državi lahko izdajamo denar?

WEB:
http://www.monetacomplementarecomunale.com/index.html
 http://www.macrolibrarsi.it/libri/__euroschiavi.php

Video:
http://video.google.it/videoplay?docid=8208628600166597158# (subtitled in english)

63° mednarodni dan človekovih pravic
V Soboto 10 decembra 2011 ob 10:30 v ulici Sv.Frančiška, 2 (zvoniti: Centro Servizi Volontariato, drugo nadstropje).
Tema: 63’ “Mednarodni dan človekovih pravic 2011”
Relator: Gosp. Marcus DONATO predsednik Odbor PLT, pojasnil človeške, civilne in politične pravice, ki so jih Združeni narodi sancitrali in ratificirali 1947 leta za tržaski narod.
Zakaj te pravice niso aplicirane v Mednarodni tržaški državi?

WEB:
http://www.portoliberotrieste.org/?page_id=418 (člen. 4, 5 in 6)
 http://www.triestfreeport.org/wp-content/uploads/2010/02/DICHIARAZIONEUNIVERSALE-DEI-DIRITTI-UMANI.pdf

Brochure download


Aug 18 2011

Italija prekine SUVERENOST OZN na ozemlju Prostega tržaškega pristanišča


Download celovito uvedbo v PDF

Po pogovoru z zunanjim ministrom Frattinijem, že komentiranem v članku NI MOČ- NO SE POL se zdi, da italijanske oblasti še vedno ne razumejo, da v prostem tržaškem pristanišču enostavno italijanska zakonodaja ne velja. To je resna stvar in Mednarodna komisija za Prosto tržaško pristanišče (PTP) z veseljem svetuje kako rešiti vprašanje disciplinirano in v pravni obliki, ampak mora biti poslušana.

Sledi poglobljena analiza članka objavljenega v časopisu »Il Piccolo« 25 junija 2011.

Opomba: Komentarji predsednika Mednarodne Komisije za Prosto tržaško pristanišče, so v modrem.
Vir: Il Piccolo

25 giugno 2011

Razstava »Biennale Diffusa«, prekinjena Franko tocka

Aktivirana prekinitev franko točke Starega pristanišča, da se omogoči izvajanje “bienale”. Prefekt Alessandro Giacchetti je podpisal ukrep, katerega nanašamo.

Opomba: Tako imenovana “franko točka Starega pristanišča” je del ozemlja Prostega tržaškega pristanišča, v katerem velja zakon Priloge VIII, ali »Instrument za Prosto tržaško pristanišče« Mirovne Pogodbe z Italijo katera je bila podpisana in ratificirana 1947 leta od Zdruzenih Narodov in Italije, ker je Italija izgubila drugo svetovno vojno.
Staro Trzaško pristanišče je ekstrateritorialno območje (mednarodno), posledično, neobdavčo, v katerem ni mogoče uporabiti zakone,ki niso navedeni v Prilogi VIII. V memorandumu o soglasju, podpisanem v Londonu 5. oktobra 1954 med ambasadorji Italije, Jugoslavije, Velike Britanije in Severne Irske ter Združenimi državami Amerike, je Italija v 5. členu zapisala, citiram: »Italijanska vlada se zavezuje, da upravlja PTP v harmoniji z določbami členov od 1 do 20 Priloge VIII Mirovne Pogodbe z Italijo.«Določbe tega člena so bile prepisane tudi v ZAKON o italijanskih pristaniščih št. 84 iz leta 1994 v 6. členu, 12 odstavkom, ki pravi:»ta se ne uporablja za veljavno disciplino v franko pristaniščih vključno s točkami v Tržaškem pristanišču.
Minister za promet in plovbo, po posvetovanju z Pristasniško Avtoriteto v Trstu, z odlokom ustanovi upravno organizacijo za upravljanje teh franko točk. «To pomeni, da zakon 84, 94 leta velja za vsa italijanska pristanišča, ne pa za proste cone ali prosto Pristanišče, kjer velja le zakonodaja Priloge VIII. Le za Italijo veljajo samo členi od 1 do 20. Vse druge države, vključno Svobodno Ozemlje uporabljajo vse člene (26).
Tako drugi stavek italijanskega zakona 84/94 odpove prvi stavek, v kolikor ne “Minister za promet in plovbo,” kot niti Italijanska “Pristasniška Avtoriteta v Trstu” nimata pravice, da razglasijo, ali vzpostavijo “upravno organizacijo za upravljanje teh franko točk.”, ampak morajo upravljati Prosto Pristanišče v skladu z “Instrument za Prosto pristanišče” ali Prilogo VIII Mirovne pogodbe z Italijo.
Ker je bil Memorandum o soglasju, podpisan 1954 leta, zaradi hladne vojne in ker vojna se je konvencionalno končala s padcem berlinskega zidu leta 1989, Italijanska začasna uprava PTP in STO nima več nobenega razloga, torej se lahko šteje “ukrep” prekinitve prava iz Priloge VIII nezakonit, kot je to tudi ‘De facto’ odvzem mednarodnega ozemlja.
Po tem pojasnilu poglejmo kaj pravi članek:

[…]

Zaključek:


Leta 1954 so varnostne sile pod nadzorom Varnostnega sveta začasno prekinile zaščito Svobodnega tržaškega ozemlja in Prostega Pristanišča
in
v letu 2011 so italijanske varnostne sile prekinile mednarodno suverenost na ozemlju organizacije združenih narodov.

Obe opustitvi sta nezakoniti in se morata zaključiti, v kolikor svobodno ozemlje, ki vključuje prosto tržaško pristanišče je strateško pomorsko pristaniško mesto za zagotovitev, da so tranzitne poti Trsta enako dostopne vsem mednarodnim trgovinam, tudi Sloveniji in Hrvaški (nekdanji Jugoslaviji), Italiji in srednji Evropi, kot je določeno v 1. členu Instrumenta za upravljanje Svobodnega tržaškega pristanišča.

Download celovito uvedbo v PDF


Aug 18 2011

Nezakonit odvzem Svobodnega Traškega Ozemlja (Drugi od Treh Delov)


Download celovito uvedbo v PDF

“Analiza Osimskega sporazuma 1975”
Pravna analiza Osimskega Sporazuma je sestavljena iz treh delov:


Podpis Osimkega sporazuma (Ancona) 10 novembra 1975

Predgovor:
“Drugi Del” analize Osimzkega Sporazuma razlaga zakaj ta sporazum ne more veljati v mednarodnem pravu. Kot že analizirano v članku “Zatemnitev Mednarodne Tržaške Države”, ni mogoče smatrati “Londonski sporazum oz memorandum o soglasju (Memorandum of Understanding 5 oktobra 1954 (MoU)” mednarodno veljavnega, ker “de facto” določa, s strani Italije in Jugoslavije VOJAšKO OKUPACIJO korporacije dveh suverenih držav, imenovanih Svobodno Tržaško Ozemlje (STO) in Svobodno Pristanišče Trst (SPT), ki sestavljata edino Suvereno Mednarodno Državo na svetu, ki je po statutu DEMILITARIZIRANA, oziroma njeno varnost zagotavlja Varnostni Svet OZN.
To VOJAšKO OKUPACIJO s strani Italije in Jugoslavije se je lahko takrat opravičilo z delikatno situacijo “Hladne Vojne”, ki se je začela z “Varsavskim Paktom”, podpisanim 14 maja 1955, kateri se je konkretno zoperstavil ustanovitvi “NATO (North Atlantic Treaty Organization)”.
Hladna vojna, že s samo postavitvijo nuklearnih orožij, je ustvarila neko “Železno Mejo” katera je razdelila Evropo na dva bloka. Ta se je končala s padcem “Berlinskega zidu” 9 novembra 1989 in dokončno razpadla s razpustitvijo Varšavskega Pakta 31 marca 1991.
Osimski sporazumi z dne 10. novembra 1975, so temeljili predvsem na Memorandumu o Soglasju iz leta 1954, in kažejo le neumni poskus Jugoslavije in Italije, kateri so imeli nalogo samo civilne uprave demilitariziranega mednarodnega naroda Trsta (STO/SPT),
nezakonitega odjema njenega ozemlja.
Glede na trenutni položaj (2011), izbira 1954 leta dodeliti upravo Mednarodne Trzaske Države (STO /SPT) sosednjim državam, z italijansko upravo Svobodnega Pristanišča Trst (SPT) je ustvarila večje humanitarne, socialne in kulturne poškodbe avtohtonega prebivalstva oziroma prebivalcev STO ter trgovinsko in gospodarsko škodo vsem narodom sveta.
Glede na, “prvi del” ali intervju 11.15.2010, takratnega tajnega jugoslovansko / slovenskega mediatorja Boris-a Šnuderl-a, kateri pojasnjuje, da je ta pogodba podpisana leta 1975 v Osimu, “GOLJUFIJA” se pojavi, legitimno vprašanje: “Kako je bilo mogoče na mednarodnem nivoju podpisati in vpisati ta sporazum?”
Zadruga PLT pripomni na to PSEVDO POGODBO, le da državljani STO, in vsi narodi, ki so del Združenih narodov, se lahko zavedajo goljufije zoper njih skozi sporazum, ki pomaga italijanskim, lokalnim in Jugoslovanskim kriminalnim organizacijam, za uporabiti v svoje
namene in dobiček,to kar je bilo v dobri veri ustanovljeno leta 1947, za dobro celotnemu svetu, kot je opisano v članku “Rojstvo mednarodnega naroda Trsta”.

Ta analiza je sestavljena iz štirih delov:
1. RATIFIKACIJA 1977 (za Italijo)
2. OSIMSKI SPORAZUM leta 1975
3. IZMENJAVA PISEM
4. KONCNI ACT

Opomba: Pripombe s strani Odbora PLT so označene z modro

[…]

Osimski sporazumi iz leta 1975
1987 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 73

No 24848

ITALIJA
in
JUGOSLAVIJA

Pogodba o razmejitvi dela, ki ni naveden kot meja v MIROVNI POGODBI Z
ITALIJO 10 februarja 1947 (s prilogami, izmenjavo pisem in sklepno listino).
Podpisana v Osimu, Ancona, 10 novembra 1975

Originalno besedilo pogodbe, prilogi I in III, izmenjava pisem in sklepna listina:
francoščina.
Originalno besedilo prilog II in IV: italijanščina.
Registrirano s strani Italije 9. julija 1987.

POGODBA

med Republiko Italijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo Pogodbenice,

- V prepričanju, da miroljubno sodelovanje in dobri sosedski odnosi med obema državama in njunimi narodi ustrezajo bistvenim interesom obeh držav,

- glede na to, da do sedaj sklenjeni porazumi, so ustvarili ugodne pogoje za nadaljnji razvoj in poglobitev medsebojnih odnosov,

- V prepričanju, da enakost med državami, odpoved uporabe sile in posledično spoštovanje suverenosti, ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti meja, mirno reševanje sporov, nevmešavanje v notranje zadeve drugih držav, spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin, skupaj z uporabo v dobri veri vseh mednarodnih obveznosti, so podlaga za varovanje miru in mednarodne varnosti ter razvoj prijateljskih odnosov in sodelovanja med državami,

- Potrjujoč svojo zvestobo načelom najširše možne zaščite državljanov, ki pripadajo etničnim skupinam, katere izhajajo iz lastnih ustavnih in nacionalno upravnih sistemov, ter da vsaka stranka naredi samostojno, tudi z navdihom načela Ustanovne listine Združenih narodov, Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in univerzalnih človekovih pravic,

- Navdihani z željo, da se skozi to Pogodbo, izrazi skupni interes obeh držav, da se okrepijo obstoječi dobro sosedski odnosi in mirno sodelovanje.

- V prepričanju, da bo to tudi prispevalo krepitvi miru in varnosti v evropi

Se dogovorijo o naslednjem:
 […]

Zaključek:
Za vsa vprašanja v zvezi z ozemljem Mednarodne Trzaske Države (STO in SPT), ta pogodba, vključno z gospodarskim sporazumom, podpisanim v Osimu in 10. novembra, 1975 je nična in neveljavna, ker ni v skladu z veljavno zakonodajo ozemlja oziroma “
določitev meje za del, ki ni naveden kot tak v Mirovnem Sporazumu z Italijo 10. februarja
1947.”, ker v Mirovnem Sporazumu je določena meja med Svobodnim Tržaškim Ozemljem in Jugoslavijo in Italijo.
Osimski Sporazum obenem krši sledeče mednarodne pogodbe in sporazume:

Download celovito uvedbo v PDF


Aug 18 2011

Nezakonit Odvzem Prosto Tržaškega pristanišča


Download celovito uvedbo v PDF

Poglobljena analiza

Predgovor:
Po dvostranskem nezakonitem odvzemu STO Italije in Jugoslavije, ki je prišlo pri Osimskem sporazumu leta 1975, sledi nezakoniti enostranski odvzem Italije svobodnega pristanišča v Trstu, na podlagi odločbe, ki ga je izdalo sodišče Republike Italije oziroma regionalno upravno sodišče (TAR), Lacija v Rimu 16. marca 2009, sodba št. 20.090.267.

Originalni Sodba

Drugi originalni dokumenti: Mirovna Pogodba z Italijo, Priloga I, Priloga VI, Priloga VII, Priloga VIII, Memorandum of Understandig 05.10.1954, Osimkega sporazuma, Ekonomskega zmenka Osima.

REPUBLIKA ITALIJA
V IMENU ITALIJANSKEGA NARODA

Regionalno upravno sodišče Lacija, Rim, Oddelek III

ki ga sestavljajo:

Domenico Lundin - predsednik f.f. rei. vzhod.
Joseph Milo - Svetnik
Cecilia Altavista - Prvi strokovni sodelavec

izreka naslednjo

SODBO

V Pritožbi 10362 leta 2007, ki ga predlaga združenje Mednarodnega Težaškega Pristanišča, v osebi svojega predsednika prof Francesco Alessandro Querci, Nordspedizionieri Due s.r.l., Logistica Portuale s.r.l., Alberti s.r.l., Vecchietti Revine s.r.l., Trasporti e Spedizioni Internazionali, Quadrante s.r.l., Adriatic Finance & Trade s.r.l., v osebi svojega pravnega zastopnika, ki jo zastopa in brani prof. Ernesto Stajano, prof. Luigi De Stefano, Elena Orsetta Querci, prof Francis Alessandro Querci z naslovom na uradu prvega omenjenih branilcev v Rimu, Via Crescenzio št. 91;

PROTI

str. 2 (v skladu z originalnim besedilom)

-Ministrstvu za Infrastrukturo za Javna Dela Vlade v osebi Ministra za javni promet, ki jo zastopa in brani Glavno Državno Odvetništvo;
-Ministrstvu za promet, ki ga zastopa minister za javni promet;
-Odboru za javna dela, v osebi predsednika za javni promet;
-Avtonomni Deželi Furlaniji-Julijski Krajini, v osebi predsednika za javni promet, ki jo zastopa in brani Enzo Bevilacqua, odvetnik iz regije, in odvetnik. Gianna De Danieli, s naslovom na predstavništvu dežele, v Rimu, Piazza Colonna št 33;
-Občini Trst, v osebi župana, ki jo zastopa in brani Odv.Danese Oreste, Maria Serena Giraldi in Domenico Vicini s naslovom v Rimu, v uradu tretjega od zagovornikov, v Via Emilio de Cavalieri st. 11;
-Pristaniškemu Organu v Trstu, v osebi predsednika, ki jo zastopa in brani Generalno Državno Odvetnistvo;
-Ministrstvu za okolje, v osebi ministra za javni promet;
-Družbi Porto Vecchio s.r.l, v osebi zakonitega zastopnika Oblasti Luke v Trstu;

Download celovito uvedbo v PDF


May 25 2011

NO SE POL (NI MOČ)Next Page »